Przetarg nieograniczony ZP-46/2019/MSNZ

 

Dostawę sprzętu dydaktycznego dla ZST w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020,
Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
.

 Do pobrania:

SIWZ

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy zamawiajacy dopuszcza dostarczenie miernika przejrzystości szyb z WiFi do komunikacji z komputerem zamiast portu IrDA?

Odpowiedź:

Tak, Zamawaiający dopuszcza dostarczenie miernika przejrzystości szyb z WiFi do komunikacji z komputerem zamiast portu IrDA.

 

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie zmieniajacą specyfikację techniczną Zamawiający wydłuża termin skąłdania ofert do 1 października 2019 godz. 13.00

Do pobrania:

SIWZ korekta

 

C:\Users\EANGRO~1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.gif

Centrum Kształcenia Praktycznego

i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec

tel./fax:(0-17)788-51-93, 788-51-94, 788-51-95  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  http://www.ckp.edu.pl

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 01.10.2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawę sprzętu dydaktycznego dla ZST w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:  ZP – 46/2019/MSNZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 61 000,00 zł

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Abplanalp Sp. z o.o.

Ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

57 196,23

15 dni

48 miesięcy

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

2

Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o.

Ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań

53 000,00

1 dzień

60 miesięcy

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 
 
 
 

Mielec, 03.10.2019 r.

Abplanalp Sp. z o.o.

Ul. Kostrzyńska 36

02-979 Warszawa

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

 

ZP - 46/2019/MSNZ

Dostawa sprzętu dydaktycznego dla ZS (część II) w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców”

Działając na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na wykonanie zadania pn.: Dostawa sprzętu dydaktycznego dla ZST realizowaną w ramach projektu Mielec stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało rozstrzygnięte i Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru określonych w SIWZ, złożonej przez: ABPLANALP Sp. z o.o., ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa, która uzyskała najwyższa liczbę punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 57 196,23 zł brutto, a Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

W niniejszym postępowaniu wpłynęło dwie oferty, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poniższa tabela.

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium: gwarancja 20 %

Przyznana ilość punktów wg kryterium: Termin dostawy 20 %

Łączna ilość punktów

1

Abplanalp Sp. z o.o.

Ul. Kostrzyńska 36, 02-979 Warszawa

60

20

20

100

2

Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o. Ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań

Oferta odrzucona

Zamawiający zawiadamia na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił ofertę nr 2 (Mechatronika Wyposażenie Dydaktyczne Sp. z o.o., Ul. Ustrzycka 1, 61-324 Poznań).

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzucił ofertę działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, zgodnie z którym, Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ww. oferta była niezgodna z załącznikiem nr 1 do SIWZ Szczegółowy opisu przedmiotu zamówienia w zakresie oferowanego sprzętu. Zamawiający wymagał:

  1. „ (…)Cyfrowy miernik głębokości bieżnika – Opis produktu:

- odczyt pomiaru na wyświetlaczu,

- głębokość pomiaru: 30 mm,

- dokładność pomiaru 0,1 mm,

- etui w zestawie.”

Wykonawca oferuje sprzęt który nie spełnia zapisów SIWZ w zakresie parametru głębokości pomiaru. Zaoferowany sprzęt mierzy do głębokości 25 mm.

  1. „Urządzenie diagnostyczne do układu chłodzenia – opis produktu

- urządzenie powinno umożliwiać zdiagnozowanie uszkodzenia uszczelki głowicy lub pęknięć głowicy poprzez sprawdzenie zawartości CO2 w układzie chłodzenia,

- jeżeli gazy ze spalania obecne są w płynie, kolor płynu testera zmieni się,

- tester zawiera w zestawie adapter stożkowy. Średnica stożka - 23mm/55mm.

- zapas płynu pozwalający na wykonanie min. 200 testów.

Wykonawca oferuje sprzęt który nie spełnia zapisów SIWZ w zakresie parametru średnicy stożka. Zaoferowany sprzęt zawiera w zestawie adapter stożkowy o średnicy stożka - 25mm/55mm.

Wobec powyższego Zamawiający podjął decyzję jak we wstępie.


 
 
 
logaa ue polska

 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700