Przetarg nieograniczony ZP-49/2019/CKP

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 Dostawę sprzętu dydaktycznego dla CKP  

 Do pobrania:

SIWZ

Załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 31.10.2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Dostawa sprzętu dydaktycznego dla CKP

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego:  ZP - 49/2019/MSNZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 90 000,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin dostawy

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

76 927,00

30 dni

36 miesięcy

Jednorazowa płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury

 

Mielec, 13.11.2019 r.

METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

 

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

ZP - 49/2019/MSNZ

Dostawa sprzętu dydaktycznego dla CKP

Działając na podst. art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający niniejszym informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: Dostawa sprzętu dydaktycznego dla CKP zostało rozstrzygnięte i Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, na podstawie kryteriów wyboru określonych w SIWZ, złożonej przez: METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa, która uzyskała najwyższa liczbę punktów tj. 100.

Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 76 927,00 brutto, a Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

W niniejszym postępowaniu wpłynęło dwie oferty, a przyznane punkty w poszczególnych kryteriach wyboru obrazuje poniższa tabela.

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Przyznana ilość punktów wg kryterium: Cena 60%

Przyznana ilość punktów wg kryterium: Gwarancja 40 %

Łączna ilość punktów

1

METAL TECHNICS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Ryżowa 43D/1

02-495 Warszawa

60

40

100

 

 

 

 

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700