Zamówienie na usługi społeczne 3/2020/MSNZ2

Usługa przygotowania i przeprowadzenia 4 szkoleń komputerowych  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców - edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

Instrukcja_korekta

Ogłoszenie:

W związku ze stanem epidemicznym, który mamy w kraju informuję, że nie mogąc zapewnic pełnej jawości otwarcia ofert (ograniczony dostęp do budynku) przesuwam termin składania ofert na 26 marca 2020 r.

 

26.03.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 26 marca 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia 4 szkoleń komputerowych  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców - edycja II”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 3/2020/MSNZ2

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 52 800,00 zł

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej Wszechnica Sp. z o.o.

Ul. Rzeszowska 10

38-400 Krosno

30 590,00 zł

Do 15.06.2020 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

2

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. j.

Ul. Hetmańska 62/3

35-078 Rzeszów

29 804,00 zł

Do 15.06.2020 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

3

Świat Robotyki Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

28 540,00 zł

Do 15.06.2020 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury, po zrealizowaniu zamówienia

 

Mielec, 20.04.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia 4 szkoleń komputerowych  w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców - edycja II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 3/2020/MSNZ2

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 

Świat Robotyki Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

 

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

Podkarpackie Towarzystwo Edukacji Alternatywnej Wszechnica Sp. z o.o.

Ul. Rzeszowska 10

38-400 Krosno

30 590,00 zł

74,64

20

94,64

2

EDU-IT Augustyn, Niedbała, Pieprzycki Sp. j.

Ul. Hetmańska 62/3

35-078 Rzeszów

29 804,00 zł

76,61

20

96,61

3

Świat Robotyki Sylwester Paterek

Ul. Dzikowska 82

39-400 Tarnobrzeg

28 540,00 zł

80

20

100

 

 

 

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700