ZP - 7/2021/MSNZ2/MP

  Informacja o unieważnieniu postępowania >>>

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY


1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 69048170000000
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego, 2B
1.5.2.) Miejscowość: Mielec
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 788 51 94
1.5.8.) Numer faksu: 17 788 51 95
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckp.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu kosztorysowania z obsługą oprogramowania NORMA PRO (branża elektryczna) dla grupy 16 uczniów Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ea7b6e8-8591-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017838
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA


3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.ckp.edu.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://ckp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=130
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych, w jakich Wykonawcy mogą składać dokumenty w postępowaniu:- txt, rtf, pdf, odt, doc, docx, xls, xlsx, (ppt, pptx - prezentacje) - dla plików tekstowych;- jpg, jpeg, tif, png, - dla plików graficznych;- mpg, avi, mp3, wav - dla plików audio, wideo;- zip, rar - dla plików kompresji,- XAdES, PAdES, CAdES - dla plików podpisanych elektronicznie.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP – 7/2021/MSNZ2/MP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 155000 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 5100,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kursu kosztorysowania dla branży elektrycznej w oparciu o program NORMA PRO dla grupy 16 uczniów Zespołu Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu.Szkolenie ma mieć formę zajęć praktycznych on-line. Czas trwania kursu w wymiarze 12 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45 minut). Szkolenie ma być zrealizowane w 2 modułach 6 – godzinnych. Godziny popołudniowe tj. po godz. 13.00 w dni robocze od poniedziałku – piątku. Zajęcia mają się odbywać za pośrednictwem dowolnej platformy, do której dostęp zapewnia Wykonawca prowadzący szkolenie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-15
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wg metody spełnia/nie spełnia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3) Zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną usługę szkoleniową dla co najmniej 10 osób w formie praktycznych zajęć on-line.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru - składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.3) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców. 4) Oświadczenie Wykonawcy - Wykaz usług na potwierdzenie spełnia warunek dotyczącego zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, jedną usługę szkoleniową dla co najmniej 10 osób w formie praktycznych zajęć on-line.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.


SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA


6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie


SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY


7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie


SEKCJA VIII – PROCEDURA


8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

Załączniki:

Specyfikacja Warunków Zamówienia 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia wstępnego

Załącznik nr 5 - Wzór wykazu usług

Załącznik nr 6 - Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 - Identyfikator postępowania

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700