Pedagogika specjalna w trzech specjalnościach

PEDAGOGIKA SPECJALNA W TRZECH SPECJALNOŚCIACH (OLIGOFRENOPEDAGOGIKA, AUTYZM, PEDAGOGIKA TERAPEUTYCZNA)

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.
rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Adresaci studiów:

  • osoby, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania pedagogicznego w zakresie pedagogiki specjalnej,
  • osoby, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowej specjalności w zakresie pedagogiki specjalnej.

 Celem studiów podyplomowych jest:

  • uzyskanie kwalifikacji do pracy z osobami: z niepełnosprawnością intelektualną, z osobami autystycznymi oraz przewlekle chorymi;
  • przygotowanie do organizowania pracy edukacyjno- wychowawczej oraz rewalidacyjnej w szkołach specjalnych, integracyjnych, masowych z oddziałami integracyjnymi, szkołach ogólnodostępnych realizujących nauczanie włączające, szkołach przyszpitalnych, ośrodkach wczesnej diagnozy i interwencji, poradniach rehabilitacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

 Czas trwania: 4 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1980 zł

Ogólna liczba godzin: 642

Praktyka zawodowa:300 godzin (obserwacyjna, asystencka, asystencko- pedagogiczna)

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych
  4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu
  5. Dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego (dla kierunków, które wymagają posiadanie tych kwalifikacji przed podjęciem studiów podyplomowych)
  6. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

 

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700