ZP-53/CKP/2021/MSNZ2/D

Do  pobrania

SWZ

Załączniki

Wzór umowy

Miniportal

 

W związku z koniecznościa poprawienia omyłek pisarskich w SWZ (Rozdział X, ppkt 1.5 i 1.6) korekcie uległy wcześniej wymienione zapisy.

Do pobrania

SWZ skorygowany

 

Kwota na postępowanie

 

Mielec, dnia 17.12.2021 r.

ZP – 58/CKP/2021/MSNZ2/D

Informacja z sesji otwarcia ofert

złożonych do godz. 10.00 w dniu 17 grudnia 2021 r. i otwartych w tym samym dniu o godz. 11.00 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na:

Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2022 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II””

 

Niniejszym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej postępowania informacje z sesji otwarcia ofert.

Do upływu terminu składania ofert zgodnie z postanowieniami SWZ

na skrzynkę E_PUAP Zamawiającego złożone zostały następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin realizacji

Okres gwarancji

Termin płatności

1.

Firma Cateringowa A’PROPOS Zdzisław Godek

46 710,00

31.12.2022

Nie dotyczy

30 dni od doręczenia faktury

 

 

 

 

Mielec 21.12.2021

ZP – 58/CKP/2021/MSNZ2/D

Firma Cateringowa

A’PROPOS Zdzisław Godek

Ul. Reja 48 B

39-300 Mielec

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
I ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

Działając na podst. art. 253 ust. 1 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu trybie podstawowym na: Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2022 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów określonych w SWZ i za taką uznana została oferta złożoną przez Waszą Firmę za cenę: 46 710,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert, zgodnie z poniższą tabelą.

LP.

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium Cena

Liczba pkt w kryterium

Termin płatnosci

Łączna liczba pkt

1.      

Firma Cateringowa A’PROPOS Zdzisław Godek

Ul. Reja 48B, 39-300 Mielec

60

40

100

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700