Przygotowanie pedagogiczne

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW LUB ZAJĘĆ PROWADZONYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ ORAZ TEORETYCZNYCH PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

 

Rozpoczęcie studiów podyplomowych w październiku 2021 r.
rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Adresaci studiów:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci:

  1. studiów licencjackich i magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć;
  2. studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu,
  3. studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia nie obejmował wiedzy i umiejętności odpowiadających wymaganiom podstawy programowej nauczania języka obcego, ale legitymują się znajomością tego języka zgodnie z wymaganiami określonymi w Karcie Nauczyciela, potwierdzoną zgodnie z tymi przepisami lub ukończyli studia
    w państwie, w którym językiem urzędowym jest ten język.

Celem studiów podyplomowych jest:

Studia umożliwią absolwentom kierunków niepedagogicznych, posiadającym wiedzę merytoryczną z zakresu nauczania konkretnych przedmiotów lub prowadzenia określonych zajęć, rozszerzenie swoich kwalifikacji i uzyskanie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

Program studiów obejmuje następujące moduły zajęć:

program studiów jest zgodny z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

I MODUŁ- Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne- 180 godzin+30 godzin praktyk zawodowych

II MODUŁ- Podstawy dydaktyki i emisja głosu- 60 godzin

III MODUŁ- Przygotowanie dydaktyczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć- 150 godzin+120 godzin praktyk zawodowych

Czas trwania: 3 semestry

Opłata wpisowa: 200 zł

Opłata za semestr: 1670 zł

 

Wymagane dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych
  4. Przy składaniu dokumentów należy posiadać dowód osobisty do wglądu
  5. Kserokopię dowodu wpłaty opłaty wpisowej - 200 zł (oryginał do wglądu)

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700