Zamówienie na usługi społeczne 2/2020/MSNZ2

Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2020 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9. 4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Do pobrania:

Instrukcja

Załączniki

 

Informacja z otwarcia ofert

złożonych do dnia 29 stycznia 2020 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie zadania:

Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących

w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2020 r. w ramach projektu

„Mielec stawia na zawodowców - edycja II”

 

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 2/MSNZ2/2020

Zgodnie z art. 86 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje:

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Firma Cateringowa APropos Z.Godek

ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

34 432,00 zł.

Do 30.04.2021 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury,

2

Firma Usługowa Anna Jakobus

ul. Kusocińskiego 19/19

39-300 Mielec

34 586,00 zł.

Do 30.04.2021 r.

Płatność w terminie 30 dni od wystawienia faktury,

 

Mielec, 06.02.2020 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na wykonanie usługi:

 

Obsługa cateringowa dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w kursach i zajęciach pozalekcyjnych w 2020 r. w ramach projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”

Numer zamówienia nadany przez Zamawiającego: ZP – 2/2020/MSNZ2

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy, która w ocenie uzyskała największą ilość punktów, tj.:

 

Firma Cateringowa A PROPOS Zdzisław Godek

Ul. M. Reja 48B, 39-300 Mielec

Ponadto informujemy, ze w przedmiotowym zamówieniu oferty złożyli następujący Wykonawcy, uzyskując podane oceny punktowe:

Nr oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kategorii „Cena”

Liczba punktów w kategorii „Doświadczenie”

Łączna liczba punktów

1

Firma Usługowa Anna Jakubus

Ul. Kusocińskiego 19/19

39-300 Mielec

34 586,00

79,64

20

99,64

2

Firma Cateringowa A PROPOS Zdzisław Godek

Ul. M. Reja 48B

39-300 Mielec

34 432,00

80

20

100

Zamówienie na usługi społeczne 47/2019/MSNZ2

logaa ue polska

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700