ZP – 17/CKP/2021/ORE/U

Prowadzenie zajęć, konsultacji i przygotowanie materiałów szkoleniowych do realizacji przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez CKPiDN w Mielcu w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 69048170000000
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego, 2B
1.5.2.) Miejscowość: Mielec
1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 788 51 94
1.5.8.) Numer faksu: 17 788 51 95
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckp.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Prowadzenie zajęć, konsultacji i przygotowanie materiałów szkoleniowych do realizacji przedsięwzięcia grantowego realizowanego przez CKPiDN w Mielcu w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34d296f8-ef84-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00132208
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-30
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://ckp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=130

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ckp.edu.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/. ePUAPu https ://epuap.qov.pl/wps/portal oraz elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego - Skrytka_ESP posiadajaca adres /ckpidn_mielec/SkrytkaESP i poczty elektronicznej.
Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP – 18/CKP/2021/ORE/U
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 250000 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 95284,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Realizacja szkoleń dla 13-tu grup nauczycieli z powiatu mieleckiego (max 143 osoby ) na podstawie programu szkoleniowym wg. Załącznika 8 dokumentacji konkursowej Regulaminu otwartego konkursu grantowego „Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” w liczbie maksymalnie 351 godzin dydaktycznych oraz konsultacje indywidualne dla uczestników szkoleń (max 412 godz.) w formie on-line na platformie wskazanej przez Zamawiającego, a także opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych zawierających m.in. scenariusze zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów wraz z wydrukiem 130 sztuk publikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
80533100-0 - Usługi szkolenia komputerowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba uzyskanych punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3. Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 4 osobami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem zawodowym, zgodnym z poniższymi wymogami:.
1) uprawnienia pedagogiczne lub doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli
2) doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej szkolenia dot. każdej z 4 osób, o których mowa w pkt. 1.3 opracowanie co najmniej 2 scenariusze lekcji z uwzględnieniem technik kształcenia zdalnego
3) przeprowadzenie przez Wykonawcę tj. podmiot składający ofertę, w okresie ostatnich trzech lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 2 szkoleń w wymiarze minimum 60 godzin dydaktycznych każde, dla podmiotów związanych z edukacją wymienionych w ustawie o systemie oświaty.
4) opracowane przez Wykonawcę tj. podmiot składający ofertę w ciągu ostatnich 3 lat (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) materiałów szkoleniowych (materiały w formie drukowanej lub elektronicznej) – w ilości co najmniej 2, w tym co przynajmniej jeden związany z kształceniem zdalnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru – składaną w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania, przy czym Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z ww. dokumentów, Wykonawca obowiązany jest złożyć pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby.
3) Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5) Wykaz usług na potwierdzenie spełnia warunku dotyczącego zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 szkolenia w wymiarze minimum 60 godzin dydaktycznych każde, dla podmiotów związanych z edukacją wymienionych w ustawie o systemie oświaty oraz opracowanie przez Wykonawcę materiałów szkoleniowych (materiały w formie drukowanej lub elektronicznej) – w ilości co najmniej 2, w tym co przynajmniej jeden związany z kształceniem zdalnym.
6) Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia na potwierdzenie spełnia warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej 4 osobami, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem zawodowym, posiadającymi:
A) uprawnienia pedagogiczne lub doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli
B) doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej szkolenia (dot. każdej z 4 osób), o których mowa tj. opracowanie co najmniej 2 scenariuszy lekcji z uwzględnieniem technik kształcenia zdalnego.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe w przypadkach wskazanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe ponadto, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymiennych w art. 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-11 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Do pobrania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - kliknij tutaj > > >

Specyfikacja Warunków Zamówienia - kliknij tutaj > > >

Ramowy program szkolenia kadr - kliknij tutaj > > > 

Standardy przygotowywania treści zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1 - kliknij tutaj > > > 

Formularz ofertowy - kliknij tutaj > > >

Wzór oświadczenia wstępnego - kliknij tutaj > > >

Wzór wykazu usług - kliknij tutaj > > >

Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby - kliknij tutaj > > >

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - kliknij tutaj > > >

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - kliknij tutaj > > >

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - kliknij tutaj > > >

Kontakt

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


ul. Wojska Polskiego 2B, 39-300 Mielec
tel. (fax): 17 788 51 94, 17 788 51 95,

e-mail sekretariat: ckp@ckp.edu.pl

CKPiDN jest wpisane do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod nr 2.18/00054/2010
i do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 6991

Godziny otwarcia

 

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-15:30
Środa 7:30-15:30
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

 

NIP: 817-21-54-704
REGON: 690481700